AKTUALNOŚCI

 

30.03.2016

Świadczenie 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

 • Od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek.

 • Dla kogo dodatek wychowawczy?

  Dodatek ten przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe. Jest on udzielany na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.


  Ważne!

  Dodatek otrzymają zarówno osoby otrzymujące świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jak również osoby otrzymujące świadczenia na zasadach z ustawy o pomocy społecznej (art. 226 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).


  Uwaga!

  Dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty nie przysługuje na dziecko pozostające w pieczy zastępczej po ukończeniu przez nie 18 roku życia.


  Gdzie złożyć wniosek?

  Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji. Wniosek należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wzór wniosku nie jest określany rozporządzeniem.


 • Pobierz wniosek
 • Na jaki okres przysługuje dodatek?

  Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.


  Od kiedy przysługuje dodatek?

  Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.


  Ważne terminy!

  W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, przysługującego na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.), prawo do dodatku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy (czyli od 1 kwietnia). Oznacza to, że jeżeli rodzina zastępcza złoży wniosek np. 15 czerwca, dostanie wyrównanie od kwietnia. Natomiast w przypadku złożenia wniosku dopiero np. 7 lipca, dodatek będzie przysługiwał tylko od lipca.
   

  04.01.2016

  "Dzień otwarty"


  OGŁOSZENIE
  Uprzejmie informuję, iż dzień

  24 grudnia 2015 r. (Wigilia)

  będzie dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  w Łasku
  (za święto przypadające w dniu 26. XII. 2015 r. – sobota)   

  03.11.2015

  "INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PFRON"

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku informuje, iż środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na realizację zadania – dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego na 2015r. zostały wykorzystane.   

  20.05.2015

  "Rozstrzygnięcie „Konkursu Lady D. im Krystyny Bochenek” z terenu województwa łódzkiego"


  W dniu 19 maja 2015 roku w Teatrze Muzycznym w Łodzi odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród finalistkom „Konkursu Lady D. im Krystyny Bochenek”, którego organizatorem była Poseł na Sejm RP Pani Małgorzata Niemczyk oraz Oddział Łódzki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  Celem konkursu było w szczególności uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet, zamieszkałych na stałe na terenie województwa łódzkiego, wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie ich postaw. Laureatki wybierano w pięciu kategoriach – „Dobry Start”, „Kultura i Sztuka”, „Sport”, „Życie Społeczne” i „Życie Zawodowe”.

  Nagrodzono wyjątkowe kobiety, które mimo niepełnosprawności odniosły sukces, w tym dwie Panie zgłoszone przez jednostki administracji samorządowej funkcjonujące na terenie Powiatu Łaskiego. Nagrody trafiły do Pani Janiny Owczarek w kategorii „Życie Zawodowe” oraz Pani Karoliny Lipowskiej w kategorii „Dobry start”.


  Dziękujemy wszystkim Paniom za udział w konkursie a Paniom uhonorowanym gratulujemy.


   

  20.05.2015

  "ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM!"

  „Dzieciom osieroconym niepotrzebne są zbiórki,

  niepotrzebne odrębne nowe lub remontowane skupiska, potrzebne

  im jest zapomnienie o sieroctwie. Zatem nie okazywanie uczuć,

  lecz dawanie uczuć jest tym dzieciom niezbędne. Dlatego trzeba

  im pomóc odzyskać rodziców własnych, albo znaleźć

  zastępczych....”

  (Łopatkowa "Samotność dziecka")  Wszystkie osoby zainteresowane ideą rodzicielstwa zastępczego

  zapraszamy serdecznie do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

  Nasi pracownicy udzielą Państwu wszelkich niezbędnych informacji.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  98-100 Łask, ul. 9 Maja 33

  tel. 43 675 37 49

  www.pcprlask.pl


     JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ
  PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ!
  MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC


  Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc
  psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa
  i materialna.
  W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim
  organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy
  Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie
  bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

  Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem
  i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

  Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów
  specjalistów, dostępna jest na stronie Wydziału Polityki Społecznej
  Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakładce:

  Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem
  oraz na stronie internetowej
  http://www.pomoc.lodzkie.eu/page
  w zakładce „Komunikaty i ogłoszenia”.